Instytut Immunoterapii, Nowotworów i Chorób Przewlekłych

Wsparcie w terapii onkologicznej i w terapii chorób przewlekłych

+48 575 622 322

+48 575 944 355

favicon drukuj
19 listopad 2018

Badanie Maintrac® - nowoczesne badanie polecane przez Niemieckie Towarzystwo onkologiczno-hematologiczne.

Maintrac – monitorowanie podczas leczenia onkologicznego i chemioterapii.

maintrac® to badanie krwi, które pozwala nam wykrywać komórki, które opuściły guz i dostały się do krwioobiegu.

Niektóre z tych tak zwanych krążących (nabłonkowych) komórek nowotworowych (CETC / CTC) mogą być odpowiedzialne za występowanie przerzutów (rozsiewu przerzutowego), a zatem odpowiedzialnych za dalszy postęp choroby.

Przy użyciu liczby komórek maintrac® można monitorować, w jakim stopniu leczenie zakończyło się sukcesem. W tej ocenie liczba krążących komórek jest określana przed rozpoczęciem leczenia, i porównywana z liczbą komórek w trakcie terapii. Uzyskana progresja wyników wskazuje, czy komórki są niszczone przez terapię przeciwnowotworową, tj. czy pacjent reaguje na leczenie. Jeśli tak nie jest, istnieje możliwość testowania działania innych substancji bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych a tym samym zastosować terapię dostosowaną do pacjenta.

Wykrywanie CETCs opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion molecule-EpCAM). Antygen ten nie występuje fizjologicznie na nienowotworowych komórkach obecnych we krwi. Metoda oznaczająca ilościowo krążące nabłonkowe komórki nowotworowe (CETC) jest wysoce powtarzalna, akredytowana, zbadania i zwalidowana zgodnie z normą DIN EN ISO 15 189. Wyniki badań wielokrotnie były publikowane  w międzynarodowych czasopismach branżowych i naukowych.

Z maintrac można sprawdzać reakcję na różne środki terapeutyczne, ponieważ dynamika liczby komórek silnie koreluje ze wzrostem nowotworu i rozwojem przerzutów.

Guzy składają się z różnorodnych populacji komórek. Chemioterapia, może zatem być nieskuteczna we wszystkich komórkach nowotworowych. Prawdopodobieństwo przerzutów znacząco wzrasta na wskutek wzrostu liczby komórek, które uwalnia nowotwór do krwi pacjenta. Dlatego ważne jest, aby zidentyfikować i scharakteryzować ilościowo komórki nowotworowe pacjenta by zastosować terapię spersonalizowaną.

Chemowrażliwość

Każdy pacjent jest indywidualny, a każdy guz jest unikalny. Dlatego leki podawane jednemu pacjentowi mogą mieć różne działanie u innego pacjenta. Aby dowiedzieć się, jaki rodzaj leku ma największe szanse na skuteczne działanie przed rozpoczęciem leczenia, zaleca się testowanie leków za pomocą maintrac®. Analiza ta może służyć jako podstawa do podejmowania decyzji zarówno dla lekarza, jak i pacjenta, dotyczących późniejszych decyzji terapeutycznych.

Do oceny skuteczności leku wykorzystuje się komórki uwalniane przez nowotwór do krwioobiegu, tak jak w pomiarze liczby komórek. Leki są testowane bezpośrednio na krążących komórkach nowotworowych (CETC / CTC). Dzienną dawkę odpowiedniego leku miesza się z krwią pacjenta w probówce testowej (in vitro) z zachowaniem odpowiedniego stężenia terapeutycznegp. Krew i zawarte w niej CETC / CTC są następnie eksponowane na leki w różnych okresach czasu. Następnie szybkość śmierci CETC / CTC porównuje się do próbki bez dodanego leku. Wyniki pokazują lek, który jest najbardziej odpowiedni do niszczenia komórek nowotworowych we krwi.

Testy tego rodzaju, dotyczące prawdopodobieństwa działania leku, są możliwe zarówno przed rozpoczęciem leczenia, jak i po rozpoczęciu leczenia. Można testować zarówno leki konwencjonalne, jak i alternatywne. Idealnie, substancje do testowania powinny być w postaci płynnej i jako takie odpowiednie do podawania pacjentowi we wlewach.

Po testach leków in-vitro należy przeprowadzić badanie liczby komórek za pomocą maintrac® w celu potwierdzenia, czy stosowane leki mają długotrwały wpływ na krążące komórki nowotworowe we krwi. Zasadniczo zmniejszenie liczby komórek wskazuje na udaną terapię.

Testowanie leku za pomocą maintrac® jest również możliwe, gdy guz został już usunięty.

Trzy korzyści dla pacjentów

  1. Kontrola wyników niestandardowej chemioterapii: Pacjenci, u których krążące komórki nowotworowe są całkowicie wyeliminowane lub ich ilość znacznie zmniejszona mają mniejsze ryzyko wystąpienia nawrotów choroby.
  2. Dostosowanie hormonoterapii: Tak długo, jak w czasie terapii hormonalnej liczba komórek w krwi nie wzrasta, a nawet powoli zmniejsza się, ryzyko nawrotów jest mniejsze. Proliferacyjna aktywność krążących komórek nowotworowych zależy od liczby receptorów hormonalnych. Przy leczeniu blokerami hormonalnymi (tamoksifen), receptory te są zablokowane, co zapobiega wzrostowi komórek.
  3. Dostosowane i ukierunkowane leczenie nawet w przypadku przerzutów: Jeśli dostępne są alternatywne leczenie, zaleca się preferować te leki, które wykazują większą aktywność w stosunku do komórek nowotworowych pacjenta.

MetodologiaAntygen nabłonkowy EpCAM ulega ekspresji na komórkach pochodzenia nabłonkowego, takich jak komórki guzów litych. Antygen ten jest nieobecny w zdrowych komórkach krwi. Żywe komórki EpCAM pozytywne są wykrywane i zliczane mikroskopowo.

Schemat przedstawia poszczególne fazy od zdiagnozowania nowotworu, poprzez operację, badanie komórek nowotworowych aż do monitorowania indywidualnej rekonwalescencji po wyleczeniu, badanie efektywności chemioterapii i wskazań zmiany terapii w przypadku wzrostu liczby komórek nowotworowych. Na każdym z etapów stosowana jest badanie Maintrac. Daje ono odpowiedź na pytanie, czy wystarczy leczenie standardowe, czy konieczne jest dalsze leczenie spersonalizowane, których efekty są także okresowo monitorowane.

Stemtrac – identyfikacja nowotworowych komórek macierzystych

Przerzuty odlegle to główna przyczyna umieralności na nowotwory. Subpopulacja komórek nowotworowych o właściwościach komórek macierzystych, określanych jako macierzyste komórki nowotworowe, jest główna przyczyna powstawania przerzutów odległych i oporności na zastosowane leczenie. Badanie stemtrac to metoda umożliwiająca identyfikację w próbce krwi komórek nowotworowych, które są zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów odległych. Niepomyślne rokowanie w przypadku nowotworów związane jest z występowaniem przerzutów odległych. Aby doszło do powstania przerzutów, komórka nowotworowa musi:

1. Opuścić guz;

2. Przeżyć poza guzem;

3. Przyłączyć się do innego miejsca w organizmie;

4. Namnożyć się, a następnie

5. Wrosnąć w obcą tkankę.

Badanie maintrac monitoruje komórki nowotworowe podczas pierwszych dwóch etapów. Natomiast, badanie stemtrac identyfikuje tylko komórki zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów.

Badanie maintrac monitoruje komórki nowotworowe podczas pierwszych dwóch etapów. Natomiast, badanie stemtrac identyfikuje tylko komórki zdolne do proliferacji i tworzenia przerzutów.

Stemtrac – metodologia i charakterystyka

Badanie stemtrac polega na hodowli in vitro krążących macierzystych komórek nowotworowych obecnych we krwi pacjenta cierpiącego na nowotwór. Pozwala na identyfikację macierzystych komórek nowotworowych zdolnych do proliferacji w ciągu 2–3 tygodni.

W wyniku hodowli powstają sferyczne struktury o średnicy 30–100 μm, zwane sferami/sferoidami. Składają się one z komórki-matki i mogą zawierać maksymalnie 100 komórek potomnych.

Stemtrac – znaczenie kliniczne

U pacjentek z rakiem piersi, ilość sfer ścisłe koreluje ze stadium choroby. W przypadku zaawansowanego stadium choroby duża cześć krążących komórek nowotworowych mogą stanowić macierzyste komórki nowotworowe. Badając grupę osób zdrowych (grupa kontrolna) nie zaobserwowano wzrostu sferoidow.

W przypadku obecności więcej niż 300 sferoidow w jednym mililitrze krwi, zalecane jest przeprowadzenie dalszej diagnostyki obrazowej w celu zidentyfikowania obecności ewentualnych przerzutów. W szczególności w przypadku pacjentów z obecnością zmian przerzutowych, korzystna może okazać się optymalizacja leczenia, jeżeli we krwi zostanie wykryta duża ilość sfer. Celem leczenia nowotworu jest nie tylko zmniejszenie liczby krążących komórek nowotworowych, ale również redukcja liczby krążących macierzystych komórek nowotworowych zdolnych do proliferacji.

 

< powrót do poprzedniej strony

rada naukowa / nasi lekarze